Day: March 8, 2022

Posted in தமிழ் அபங்கங்கள் பாடல்கள்

வரம் கொடுப்பாயோ…

வரம் கொடுப்பாயோ வாமனா எனக்கு வரம் கொடுப்பாயோ மகாபலியிடம் வரம் கேட்ட வாமனா (வ)   நாமதேவர் வைராக்கியம் நல்கிடுவாயோ ஏகநாதர் ஏகாந்தம் எனக்கு பொங்கி வருமோ (வ)   ஞான தேவர் ஞானம்…

Continue Reading